Energiteknikk: “AMS truer sikkerheten”

Faksimile fra Energiteknikk

Fagbladet Energiteknikk har i november-nummeret intervjuet forsker Maria B. Line om utfordringer knyttet til informasjonssikkerhet og AMS (avanserte måle- og styresystemer) og utviklingen av smarte nett (SmartGrids). I artikkelen nevnes oppdraget som SINTEF i høst har fått fra NVE om å utføre en overordnet risikovurdering av AMS. Dessuten pekes det på forskjellene i sikkerhetstankegangen mellom prosessverdenen, som kraftforsyningen i all hovedsak har vært en del av, og IT-verdenen, som nå kommer for fullt inn med SmartGrids-visjonen.

En viktig faktor for suksess er å få til en helhetlig tilnærming til arbeidet med sikkerhet, hvor både safety- og security-aspektene må hensyntas. Dette vil kreve samarbeid og kunnskaps- og erfaringsoverføring internt i selskapene og i bransjen forøvrig.

Kraftbransjen har helt klart tatt innover seg utfordringene rundt informasjonssikkerhet, og med såpass høy fokus på dette som det er nå, vil man kunne være i stand til å adressere dem i en tidlig fase.