IMMER: Bedre håndtering av informasjonssikkerhetshendelser

Vi har nylig startet vårt arbeid i prosjektet IMMER – Information Security Incident Management and Emergency Preparedness. IMMER skal gjøre norsk industri bedre i stand til å håndtere uønskede IKT-hendelser, spesielt i situasjoner der man har behov for samarbeid og deling av informasjon på tvers av organisatoriske skiller og geografiske avstander. Et eksempel på en slik situasjon er oljesektorens Integrerte Operasjoner der personell fra ulike steder samarbeider ved hjelp av IKT. Smart Grids i kraftsektoren vil også gi tilsvarende utfordringer.

IMMER-prosjektet ledes av IntraPoint, og deres ledende verktøy for krisehåndtering – Crisis Manager – er et sentralt utgangspunkt for prosjektet. Et viktig mål for prosjektet er å utvide funksjonaliteten til Crisis Manager slik at det bedre støtter håndtering av informasjonssikkerhetshendelser. Andre deltakere i prosjektet er utvalgte kunder av IntraPoint; DOF Subsea, E-CO Energi, Statoil, SJ og Shell, og forskningspartnerne The Carnegie Mellon Silicon Valley Disaster Management Initiative og SINTEF. Fra SINTEF er det forskere fra to avdelinger som jobber tett sammen inn mot prosjektet. Til sammen har vi både teknisk kunnskap om informasjonssikkerhet og kompetanse om hvordan teknologien, de menneskene som bruker den og organisasjonen kan spille sammen og bli mer robust i sin håndtering av både planlagte og uforutsette hendelser.

Aktiviteter i prosjektet:

  • Identifisering av god praksis for hendelseshåndtering, både basert på studier av relevant litteratur og ved undersøkelser av praksis og erfaringer i industrien
  • Implementering av en proaktiv strategi for håndtering av hendelser, både ved å støtte opp under tidlig varsling av potensielle problemer, og ved å bygge robusthet i organisasjonene.
  • Utvikling av løsninger som gjør det mulig å måle kvaliteten på hendelseshåndteringen på en effektiv måte.

Akkurat nå planlegger vi intervjuer med brukere av Crisis Manager for å lære mer om hvordan de håndterer informasjonssikkerhetshendelser i dag. Resultatene fra disse intervjuene vil – sammen med erfaringer og kunnskap om hendelseshåndtering i litteraturen – danne grunnlag for mye av det som skjer videre i prosjektet.

IMMER-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og varer ut 2014. Ta gjerne kontakt dersom du synes prosjektet høres interessant ut og har lyst til å vite mer om dette arbeidet.

Her kan du lese mer om prosjektet på Forskningsrådet sine sider.