Sikkerhet og EU-forskning – bli med!

horizon2020Det europeiske forskningsområdet (ERA) er uten sammenligning den viktigste internasjonale arenaen for norsk forskning. Horisont 2020 er verdens største program for forskning og innovasjon, med en økonomisk ramme på 77 milliarder euro (660 milliarder kroner) i perioden 2013-2020. SINTEF den største norske aktøren på EU-arenaen med kontraktsfestede EU-midler på over 140 millioner € per mai 2014. Dessverre er den totale norske EU-deltagelsen lavere enn hva den burde være, hittil har vi bare hentet ut 6 av de rundt 10 milliardene Norge har betalt inn til EUs forskningssamarbeid [1]. For å forbedre denne situasjonen ønsker vi å dra med oss flere aktører fra norsk næringsliv mot temaene knyttet til informasjonssikkerhet.

EU-støtte for norske aktør i millioner € (topp 20). Datakilde: E-Corda (Kommisjonen). Kontraktsdatabasen.

Informasjonssikkerhet er spredt litt rundt omkring i de tre pilarene/underprogrammene Excellent science, Industrial leadership og Societal challenges for Horisont 2020. I år har det vært to store søknadsrunder med frister i april og august. Vi har deltatt aktivt her, levert flere søknader og høstet mange erfaringer med Horisont 2020. Mens vi venter på resultatene fra Brüssel, har vi selvfølgelig begynt å se framover for neste år og de mulighetene som ligger der.

Allerede 14. april har vi en søknadsfrist for Industrial leadership knyttet til offentlige tjenester, BIG data og tingenes internett, hvor sikkerhet vil være en naturlig ingrediens. I tillegg har vi den mer åpne utlysningen Open Disruptive Innovation Scheme, hvor små- og mellomstore bedrifter med gode idéer kan i første omgang søke om støtte til et forprosjekt i størrelsesorden €50 000, og så i neste omgang €500 000 – €2 500 000 til utvikling/prototyping [2]. I denne andre fasen vil SINTEF være en aktuell partner for å få idéer realisert, og vi ønsker derfor å samarbeide med bedrifter som har lyst til å prøve seg her. Fristene her er 18. mars, 17. juni, 19. september og 16. desember. Innenfor Societal challenges vil det være mange aktuelle tema med søknadsfrist 27. august neste år, for eksempel krisehåndtering, trusler mot kritisk infrastruktur, digital etterforskning, elektronisk ID, sosiale medier, grensekontroll og sikker deling av informasjon.

Dersom noen av disse utlysningstemaene høres spennende ut, ta gjerne kontakt med oss så vi vet om deres interesse. Vi leder eller deltar i mange søknadsprosesser hvert år, og mener vi får bedre utnyttelse av prosjektresultatene med flere norske partnere involvert. Vi får også en god del invitasjoner fra utlandet om konsortier som leter etter norske partnere, og videreformidler gjerne disse til interesserte. EU-arenaen er et veldig egnet sted til å bygge kompetanse, vise seg fram og bli konkurransedyktige på et internasjonalt marked. For å sitere Svein Oppegaard i NHO: “NHO har i alle år vært sterkt for at Norge må delta for fullt i EUs programmer for forskning og innovasjon. Selv om deltagelsen koster, gir den norske aktører tilgang til forsknings- og innovasjonsressurser som langt overgår norsk kapasitet og bredde” [3].

Til slutt har jeg også lyst til å nevne at EU har egne utlysninger for det de selv kaller “crazy ideas”, offisielt navn FETOPEN [4]. Sitter du inne med en sprø, men potensielt genial idé, så merk deg fristene 31. mars og 29. september 2015.

Kilder:

  1. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Flere-EU–soknader_-takk-7516920.html
  2. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/sme-instrument
  3. https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Internasjonalt/stim-eu-ordningen-ma-styrkes/
  4. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fetopen-2014-2015-1.html